Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, February 18, 2013

Eske ou kapab tradui "Apran'n Reflichi" (Tropicana) pou mwen? Mwen vle konnen kisa li vle di. Mesi anpil pou ede mwen!

Aprann Reflechi

Pwoche pi pre pou nou tande
Come closer so you can hear
Yon bèl pwovèb, sa fè lontan n’ap repete l
a beautiful proverb that we've been saying for a long time.
Pwovèb sila gen anpil sans
This proverb makes a lot of sense
Poutan lèzòm pa janm entèprete l menm jan
However people do not interpret it the same way
Nou toujou tande yo di ke”Tout chimen mennen a Wòm”.
You always hear they say "All roads lead to Rome.:
Nan mal entèprete l,
because of interpreting it falsely
Anpil nan nou tonbe nan twou.
Many of us fall into a hole

Si w vle reyisi lavi
If you want to succeed in life
Fò w pa chwazi chimen kwochi
You should not choose a "crooked" road
Pran chemen ki dwat
Take the "straight" road
Yon jou w’ava jwenn siksè
One day you will succeed

Sobodobodobo …

Anpil moun panse yo ka rive pa nenpòt mwayen paske wout la long
Many people think they can get there by whichever way because the road is long
Pa janm bliye pa gen siksè san onètete lè n vle avanse.
Don't ever forget that there's no success without honesty if we want progress. 
Pou reyisi lavi,  nou kapab fè anpil bagay
To succeed in life, we can do many things 
Sa w pa nui pèsonn, san ou pa anmède tèt ou.
Without troubling anyone or yourself

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

2 comments: