Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, January 27, 2013

Nan Estasyon Bis La (At the bus station) - Audio

Click here to download…

Click the PLAY button and follow along :)
 

Nan Estasyon Bis La At the Bus station

-Bonjou madam!
  Hello Ma'am!

-Bonjou mesye!
  Good morning sir!

-Silvouplè, eske ou kapab di mwen ki bis ki ale Okay?
  Please, can you tell me which bus goes to Aux Cayes?

-Bis ki fè wout Okay la, se bis nimewo senk(5) lan.
  The bus that goes to Aux Cayes is the number 5 bus.

-Men, eske ou konnen si bis nimewo senk(5) lan pase deja?
  But, do you know if the number 5 bus went by already?

-Non mesye, bis sa a poko pase deja, paske se li menm m’ap tann tou.
  No sir, that bus had not come by yet, because I am waiting for it too.

-Ahh! Mwen byen kontan tande sa.  Madanm, eske m te mèt chita bò kote w?
  Ah! I'm quite happy to hear that.  Ma'am, May I sit next to you?

-Men wi mesye.  Sa a se yon plas piblik li ye. Ou gen dwa chita nenpòt kote ou vle.
  Of course sir.  This is a public place.  You may sit wherever you want.

-Dakò.   Mèsi anpil.  Eske ou te di mwen ou pral OKAY tou?
 Okay.  Thank you.  Did you tell me that you were also going to Aux Cayes?

-Wi, m’ap fè wout Okay, men mwen prale pi lwen... andeyò nèt!   ...jouk Konble Fò! 
  Yes, I am passing by Aux Cayes, but I am going further.  Way into the countryside!  All the way to Comble Fort!

-Konble Fò? Eske se la ou moun?
 Comble Fort? Is this where you're from?

-Wi m se moun Konble Fò  .  E ou menm, kibò ou moun?
 Yes I'm from Comble Fort.  How about you, Where are you from?

-Enben madanm, mwen pa moun Okay non.  Mwen te fèt Pòtoprens.  Sa a se premye vwayaj mwen Okay.
  Well Ma'am, I'm not from Aux Cayes.  I was born in Port-Au-Prince.  This is my first trip to Aux Cayes.

-Oh. Men...eske mwen mèt  mande ou kisa k’ap mennen w Okay jodi a?
  Oh.  But, can I ask you what's bringing you to Aux Cayes today?

-Wi, Mwen gen yon bon zanmi m ki lopital.  Mwen pral vizite li.
  Yes, I have a good friend in the hospital.  I'm going to visit her.

-Adye Bondye! M’espere se pa anyen ki grav!
 Oh dear! I hope it's nothing serious!

-Non Non!  Se bèl maladi, wi, zanmi mwen te fè.  Li te ansent e kounye la li fèk akouche.  Mwen se bon zanmi li menm ak mari li.  Donk, mwen pral pase de jou avèk yo.
 Oh no.  My friend was stricken with the "good disease".  She was pregnant and now she just gave birth.  I am good friends with her and her husband.  So, I will go spend a couple of days with them.

-Oh se byen sa!  E se kisa mesyedam yo fè menm? Yon ti gason onswa yon tifi?
  Oh how great!  And what did they have? A little boy or a little girl?

-Mesyedam yo te di mwen ke yo fè yon bèl pitit fi.  Yo rele li Mari Madlèn.  Se premye pitit yo.
 They told me that they had a beautiful little baby girl.  They called her Mari Madeleine.  It's their first child.

-Ah! Men bis la ap vini.  Enben mesye, mwen rele Charité.  M’ap ba ou adrès mwen.  Petèt pandan ou Okay, w’a vin vizite m tou nan Konble Fò.  Enpi konsa, n’ava al bwè yon ti  kafe ansanm?
 Ah! Here comes the bus.  Well sir, my name is Charité.  I'll give you my address.  Perhaps while you're in Aux Cayes, you'll come to visit me in Comble Fort.  And in this way, we'll go have some coffee together?

-Dakò.  Mwen ta byen renmen sa. Mwen menm, mwen se Rigaud. Anchante madanm
  Sure.  I would really love that.  As for me, I am Rigaud.  Please to meet you ma'am.

 Well Rigaud, it was a real pleasure to meet you.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

10 comments:

 1. This is really helpful... when in Haiti, understanding conversational Creole has been my biggest challenge. This is good practice. Mesi anpil!

  ReplyDelete
  Replies
  1. 감사합니다 (kamsa hamnida)
   mesi anpil in Korean.
   This is really helpful... when in Haiti, understanding conversational Creole has been my biggest challenge. This is good practice. Mesi anpil!

   감사합니다.

   Delete
  2. I'm happy to hear that. I'm planning to do a few more Creole dialogues for the next two months, and will try to post them every week.

   Pase bòn jounen :)

   Delete
 2. "se kisa mesyedam yo fe menm ?
  ( Can you explain more detail above.)
  Mesi anpil

  ReplyDelete
 3. "se kisa mesyedam yo fe menm ?
  ( Can you explain more detail above.)
  Mesi anpil

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh Sorry, I thought I had answer this the first time.

   "menm", here, can be translated like the adverb "exactly" or the conjunction "so"

   "mesyedam" is the Creole for "ladies and gentlemen or guys (men and women)".

   the verb "fè" can be used in "fè yon bebe" which means "to make a baby" or "have a baby".

   Se kisa mesyedam yo fè menm?
   It's what the guys do exactly? (literally)
   which means
   What did the guys have exactly?
   or
   So what did the guys have?

   Delete
 4. eske m te mèt chita bò kote w ?
  (Can u explain the function for "te" here ?)

  Kamsa hamnida

  ReplyDelete
  Replies
  1. As is used in a polite way to ask a question....

   Eske m mèt chita bò kote w?
   May I sit next to you?

   Eske m te mèt chita bò kote w?
   Might I sit next to you?

   "te" is a past tense indicator in Haitian Creole.

   Delete
 5. n’ava al bwè yon ti kafe ansanm

  can you explain "n’ava al bwè " in detail ?

  kamsa hmanida

  ReplyDelete