Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, January 23, 2011

Vocabulary Word List (English - Haitian Creole)

Vocabulary word list
Vocabulary words ---- English - Creole (This list of vocabulary words is placed here for Custom Google search purpose)
a bit much - twòp
act (n) - zak
act (v) - aji
accident - aksidan
after - apre
again - ankò
against - kont
age - laj
ago - pase
agree - dakò
air - lè
airport - aewopò
align - aliyen
almighty - tou pisan
almost - preske
alone - pou kont + subject
all - tout
A lot - Anpil
anger - kòlè
angry - fache
animals - bèt
Any - Okenn
answer (n) - repons
answer (v) - reponn
any body - nenpòt moun
anything - nenpòt bagay
anywhere - nenpòt kote
apologize - mande eskiz
apple - pòm
april fools - pwason davril
armchair - kanape
armpit - zesèl
arrest - arete
ask - mande
available - disponib
Avocados - zaboka
avoid - evite
Baby - bebe
baby bottle - bibon
backside - do
back - do
Bad - move
Bag - valiz
bald - chòv
ball - boul
banana- fig
Bark - Jape
bathing suit - chòtdeben
bathroom - twalèt
barter - machande
basket - panye
beach - plaj
beat up - bat
Bed - Kabann
beer - byè
before - avan, anvan
behave - konpòte
behavior - konpòtman
belly - vant
belly ache - vant fè mal
bench - ban
bible - bib
Big - gwo
Bird - Zwazo
bite (v) - mòde
bite (n) - kout dan
block (v) - bloke, bay baryè
Blouse - kòsaj
blow - soufle
body - kò
boil, boiled - bouyi
bone - zo
Book - liv
bookstore - libreri
boots - bòt
born - fèt
Boy - gason
boyfriend - menaj
boy's underwear - slip, kalson
braid (n) - très
braid (v) - trese
brake - frennen
bread - pen
break (n) - rekreasyon, repo
break (v) - kase, kraze
break wind - pete, fè van
breast - tete
breath - souf
breathe - respire
breathe in! - rale souf ou!
breathe out! - lage souf ou!
bridge - pon
Bring - pote
broken - kraze, kase
brother - frè
brush (n) - bwòs
brush (v) - bwose
build - bati
burn - boule
busy - okipe
Buy - achete
cake - gato
call - rele (phone call - koutfil)
call truce - byen
can (container)- mamit
can (v) - kapab
candle - bouji
candy - sirèt
Car - machin
car accident - aksidan machin
care (n) - swen
care (v) - swanye
carrot - kawòt
carry - pote
cartoon - desen anime
cat - chat
catch - atrape
Chair - chèz
cheap - bon mache ( this dress is cheap - rad sa bon mache)
cheap - di, peng (this guy is cheap - mesye sa peng)
Cheat in class - kopye
Cheat (infidelity in relationship) - bay zoklo, fè pa chat, gen lòt moun sou kote
cherries - seriz
chest - lestomak, pwatrin
chest pain - doulè kè
Child - pitit, timoun
chocolate - chokola
choke - toufe
church - legliz
clap - bat men
clap (to encourage) - bat bravo
Class - klas
claw - grif
Clean (n) - Pwòp
Clean (v) - netwaye
clean - pwòp
clock - revèy
close - fèmen
clothes, clothing - rad
cloud - nwaj
clown - lamayòt
cob-web - fil arenye
coconut - Kokoye
color - koulè
comb (v) - penyen
Come - vini, vin
come again - vini ankò
come back - retounen
come in - antre
come out - soti
complain - plenyen, konplent
Concert - konsè
comfort (n) - soulajman
comfort (v) - soulaje
confused - trouble
cookie - bonbon
cost (n) - pri
cost (v) - koute
cough (n) - tous
cough (v) - touse
count - konte
Country - Peyi
courthouse - tribinal
cover (n) - kouvèti
cover (v) - kouvri
crazy - fou (You drive me crazy! - wap fè m fou!)
crib - bèso
criminals - kriminèl
crooked - kwochi
cross, cross over (v) - travèse, janbe (you got to cross the hallway to get to my room - fòk ou travèse koulwa a pou rive nan chanm mwen an) (I'll help you to cross the street - m ap ede w janbe lari a)
cry - kriye
cucumber - konkonm
Cup - gode
Cut - koupe
dance - danse
Day - Jou
dead - mouri
deaf - soud
delicious - gou, gen bon gou
diaper - kouchèt
die, dead - mouri
Difficult - difisil
dining room - salamanje
Dirty - Sal
disappear - disparèt
Distress - detrès
Doctor - doktè
Dogs - chyen
do - fè (Ki sa w ap fè? or Sa wap fè? = What are you doing?)
doing well - mache byen
doll - poupe
dream (n)- rèv
dream (v) - reve
Dress (n) - rad
dress (v) - abiye
drink (n) - bweson
Drink (v) - bwè
drip (v) - degoute
drip (n) - gout
Drive - Kondwi
drum - tanbou
dust - pousyè
eggs - ze
early - bonè
ears - zòrèy
earrings - zanno
Easy - fasil
Eat - Manje
edit - korije
erase - efase
earth - tè
earthquake - tranblemann tè
endless - san fen
enough - ase
enroll - aplike
erect - kanpe dwat
Even if - menm si
Even though - malgre
Every - Chak
evil - dyabolik, satanik
exam - egzamen
exercise - egzèsis, fè spò
eyeglasses - linèt
eyes - zye, je
face - figi, vizaj
Fall (v)- tonbe
Fall (n) - so
Fall (season) - otòn
fear (n, v) - pè
feel - santi
family - fanmi
Fast - vit
February - fevriye
feminine, female - feminen
fight - batay, goumen
finger - dwèt
fire - dife
fired - revoke. (You're fired! - M revoke w!) (he got fired - yo revoke li)
firefly - koukouy
first - premye
five - senk
flame - flanm
Flight - vòl
floor - atè
Flower - Flè
fò - strong, loud
foam (n) - kim
foam (v) - kimen
follow - swiv
For - Pou
forget - bliye
Fortunately - bondye fè, erezman, bonn chans pou (subject).
Fòs - strength
Four - Kat
free (adj, not pay for object) - gratis
free (adj, attain freedom) - lib
free (v) - libere
freedom - libète
Friend - zanmi
friendship - zanmitay, zanmitye
frog - crapo
from - de, soti
from... to... - de... a... OR soti... rive...
from time to time - detanzantan
frozen - jele, tounen glas
fruits - fwi
full - plen
fullfill - akonpli
fun, pleasure - plezi, banbòch
funny - komik
gait - balans
game - jwèt
Get ready - prepare
get up - leve
gift - kado
Girl - Ti fi
girlfriend - menaj
give - ba, ban, bay
give birth - akouche
glass (to drink) - vè
glass (window at home) - vit
glass (window in a shop) - vitrine
gloves - gan
glow - briye
Go - Ale, (let's go - An nou ale)
gold - lò
Good - bon
goodness - bonte
gossip (n) - tripotay, tripòt
gossip (v) - fè tripotay
group - gwoup, koleksyon
Grapefruit - Chadèk
grass - zèb
grow - grandi
guests - vizitè, etranje
guitar - gita
hair - cheve
hallway - koulwa
hang - pann
Happy - kontan
hard - di, difisil
Hat - Chapo
have - gen or genyen
head - tèt
headache - maltèt
health - sante
hear - tande
heart - kè
heart attack - kriz kadyak
heat - chalè
heavy - lou
hell - lanfè. (go to hell - ale w laba!)
help - ede
here - isi, la
here I am - men mwen
high - wo, anwo
high heels shoes - talon kikit
hold - kenbe, gade
homework - devwa
hope - espwa
horse - cheval, chwal
hospital - lopital
hot - cho
hot pepper - piman
House - kay
hum - fredone
hungry - grangou
hurricane - siklòn
hurry - prese, fè vit
hurry up! - fè vit!
ice - glas
icy or cold - glase
In - nan
inside - andedan, anndan
Intravenous medication or IV - sewòm
iron (n) - fè
iron (v) - repase
itch - grate
jewelry - bijou
joke - blag
journalists, news anchor - jounalis
joy - jwa
judge (n) - jij
judge (v) - jije
juice - ji (orange juice - ji zoranj)
Jump - Sote, ponpe
keep - kenbe, gade
Kick - choute, voye pye, bay kout pye
Kick a ball - choute yon boul ( he kicked the ball into the goal - li choute boul la nan gòl la)
Kick someone - bay kout pye (I kicked him - m ba l kout pye) (she kicked me - li ban-m kout pye)
(She was Kicking and screaming - li tap voye pye)
kid - pitit, timoun
kitchen - kwizin
knot - ne
know - konnen
knowledge - konesans
lack - manke
lady - fanm, nègès (nègès is a non vulgar word which means black woman. It is synonymous with "classic black beauty")(another word that means "beautiful black woman" is marabou)
language - lang
lamp - lanp
lap - janm
Large - gran
last - dènye
late (time) - ta, anreta: (it's late - li ta) - (I am late - m anreta)
late (the dead) - defen
laugh - ri
law - lwa
lawyer - avoka
leaf - fèy
learn - aprann
left (direction) - goch
Lesson - leson
let go - lage, kite ale
Let's - Ann, An nou
Letter - lèt
lettuce - leti
lick - niche
lie (n) - manti
lie (v, not telling the truth) manti
lie down - kouche
life's crazy! - lavi a dwòl!
light - limyè
limp - bwete
Little - piti
listen - koute
living room - salon
load (n) - chaj
load (v) - chaje
lock (n) - kadna
lock (v) - klete
loin - fouk
Long - Lonng
Look at - gade
Look for - chache
Lose - pèdi
Love - Renmen
low - ba
luck - chans
lucky - gen chans a (you're lucky - ou gen chans)
Luggage - malèt
magnet - leman
magnify - agrandi
maiden - jennfi
mail (n) - lèt
mail (v) - poste
mailbox - bwat postal
main - prensipal
maintain - mentni, kenbe
make - fè, fèt
make love - fè lanmou
makeup (beauty products) - makiyaj
makeup (to reconcile) - byen
man - mesye, gason, nèg (nèg is creole for negro which means black man. It's a non vulgar term. Haitians use it often.)
many - anpil
marriage - maryaj
marry, married - marye
masculine, male - maskilen
mattress - matla
may (v) - mèt
may (month - me
maybe - petèt
mean (v) - sinyifye
mean (not nice) - malouk
meat - viann (chicken - viann poul, beef - viann bèf, pork - viann kochon)
meet - rankontre
medicine - medikaman
memory - memwa
merchant - machann
merchandise - machandiz
mess - gagòt, melimelo
milk - lèt
mistake - erè
missing - manke
mix - melanje, brase
moan - plenn
money - kòb, lajan
moon - lalin
more (adj) - plis
more (superlative) - pi
mosquito - moustik
mouth - bouch
move - deplase, bouje
moving (leaving a house) - demenaje
music - mizik
must - fòk, dwe
mute - bèbè
Nail (fingers) - zong
Nail (hardware)- clou
naked - toutouni
nap (v) - kabicha
nation - nasyon, pèp
necklace - chèn
Need - bezwen
needle - zegwi
Neighbor - Vwazen
neighborhood - vwazinaj
New - nèf
News - Nouvèl
night - nwit
Night - Nwit
Nothing - anyen
Not ripe - wòwòt
Not yet - poko (which is a contraction for Pa ankò)
No one, nobody - okenn moun, pa gen moun
now - kounye a
number - nimewo
nun - mè
Nurse - enfimyè
often - Souvan
Occupation, trade - metye
Old - vye
On, over, on top - sou
one - en (when you're counting)
one - youn (description)
Only - sèlman
On the floor/ground - atè a
overseas - lòt bò dlo
pail - bokit
pain - doulè
painful - fèmal
Paint - pentire
Pant (clothing) - pantalon
panties (feminine underwear) - kilòt, pantalèt
participate - patisipe
party - fèt
Pass - Pase
pastor - pastè
Pencil - Kreyon
people - moun, pèp
Piece of paper - mòso papye
place - kote
plate - plat, asyèt
please - tanpri souple
pole - poto (light pole - poto limyè)
police officer - polis
pool - pisin
pop - pete
post office - lapòs
pour - vide
pray - priyè, lapriyè
priest - pè
prison - prizon
prohibit - intèdi
pull - tire
pull up - monte (pull up your pants - monte pantalon w) (pull up the window - monte fenèt la)
quiet - pe
quietness - silans
rain - lapli (it's raining. - l ap fè lapli.)
rainbow - akansyèl
Read - li
Ready - pare
receive - resevwa
recognize - rekonèt
Red - Wouj
rent (n) - lwaye
rent (v) - lwe
repair - repare
Ring (jewelry) - bag --------- (wedding ring - bag maryaj)
ripe - mi
river - rivyè
road - wout, chemen
rock - ròch
roll - roule
roof - tèt kay, twa kay
Room - chanm
rope - kòd
round - won
Run - kouri
sad - tris
sale - vant
salt - sèl
Salty - sale
same - menm
save - sove, sere
school - lekòl
scratch - grate
search - chache, fouye
seat - plas
sermon - prèch
serve - sèvi
See - wè
sell - vann
send - voye
shadow - lombraj
shake - souke
shame - wont
shameless - sanwont
share - separe, pataje
shave - raze
sheet (bedding) - dra
sheet of paper - fèy papye
shiny - briyan
Shirt - Chemiz
shock (n) - sezisman
shock (v) - sezi, fè sezisman
Shoe - soulye
Shop (n) - magazen
Short - kout
short of breath - respirasyon kout
shot (medicine)- piki
shower - benyen (he's taking a shower - l ap benyen)
shrink (v) - ratresi
shy - timid
sick - malad
silver - ajan
Sing - Chante
Sit - Chita
size - gwosè
skin - po
Skirts - Jip
Sky - Syèl
Sleep - dòmi
slide - glise
slim - mens
slip (v) - glise
Slow - dousman
Slow Down - ralanti
Small - piti
Smoke (n) - lafimen
smoke (v) - fimen
snake - koulèv
snore - wonfle
snow - nèj
soccer - foutbòl
sock - chosèt
soul - nanm
sofa - fotèy
soil - tè
south - sid
speak - pale
speed (n) - vitès
speed (v) - ale vit, ale ak tout boulin
spell (v) - eple
spin - vire
spinach - zepina
spit - krache
split - separe, pataje
sport - espò, spò
spread (v) - layite, ouvri, louvri
square - kare
squat down - akoupi
squeeze - peze
stadium - stadyòm
stand - kanpe
star - zetwal
start - kòmanse
Stay - Rete
stick - pikèt
stomach - vant
stomachache - malvant
stop - sispann
straight - dwat
strand (n) - fil
straw (dries stalks) - pay
straw (thin tube to drink) - chalimo
strawberries - frèz
stream - rigòl, kanal
stretch - detire
strength - fòs
stroll - pwonmnen
strong - fò
student - elèv
stuff (n) - bagay
stuff (v) - boure
sugar - sik
stupid - sòt, bouki
suck (to pull in with tongue) - souse
sun - solèy
sunglasses - linèt solèy
surgery - operasyon
sweet - dous
Sweetheart - cheri, boubout, chouboulout, kòkòt, anmourèz
swell - anfle, gonfle
swim - naje
syrup - siwo
T-Shirt - mayo
tackle - krible
tail - ke
take - pran
Talk - Pale, koze
tall - wo
tardy - anreta
taste (n) - gou
taste (v) - goute
tea - te
Teach - Ensenye
teacher - pwofesè
team - ekip
tear - chire
tell - rakonte
Test - tès, Egzamen
thaw - dejele
the - a, la, an, lan, nan,
Theater - Teat
the floor - atè a
thing - bagay
think - panse
Thirsty - swaf
thought - panse
three - twa
throat - gòj
throat pain or sore throat - malgòj
throw - voye
tie (men's clothing worn around the neck) - kòl, kravat
tie (v.) - mare ( make a big knot when you tie the rope - fè yon gwo ne lè w mare kòd la)
tight - sere
tile - mozayik
Time (hour, min, sec) - tan
time (frequency) - fwa
Tire - Kaoutyou
Tired - fatige
to - a, pou
Toilet - twalèt
tomato - tomat
tongue - lang
Too much - twòp
tool - zouti
tool box - bwat zouti
tooth - dan
toothache - maldan
toothbrush - bwòsadan
touch - manyen
Tourist - Touris
toy - jwèt
Translate - Tradwi
travel (n) - vwayaj
travel (v) - vwayaje
tree - pye bwa
trim - taye
Trouble - pwoblèm
turn (n, maneuver) - devire ( he made a big turn - li fè yon gran devire)
turn (n, opportunity) - kou (it's your turn to drive - se kou pa w pou kondwi)
turn (v) - vire ( Turn here - Vire la)
two - de
truck - kamyon
true - vre
trust (n) - konfyans
trust (v) - konfye
truth - verite
twice - de fwa
twist - makònen
ugly - lèd
umbilical cord - kòd lonbrit
Uncle - Tonton
under - anba
underground - anbatè
Unfortunately - malerezman, malchans pou (subject).
United States - Etazini
unload - dechaje
unwrap - dekachte
up - anlè, anwo
upstairs - chanmòt
used - ize
urine - pipi
use - itilize
vegetables - vejetab
virgin - vyèj
violin - vyolon
voice - vwa
volunteer - volontè
vomit - vomi
wag - souke
wait - tann
wait out - pare
wake up - reveye
walk - mache, pase
wall - mi, miray
want - vle
war - lagè
warn - avèti
wash - lave
waste (n) - fatra, gaspiyaj
waste (v) - jete, gaspiye
watch (v) - gade, veye
watch (jewelry) - mont
watch televesion - gade televizyon
water - dlo
watercress - kreson
way (direction) - chemen, wout
way (method) fason
wax (v) - sire
Weak - fèb
weather - tan
Week - semèn
wed - marye
wedding - maryaj
weep - kriye
weigh - peze
well - byen
wet - mouye
whatever - nenpòt kisa
whisper - chichote
white - blan
who, which, that, whom - ki
wide - laj
Wife - madanm
will - volonte
win - genyen
wind - van
window - fenèt
wing - zèl
winner - ganyan
wipe (v) - siye
With - Avèk, ak, a
within - andedan, anndan
without - san
witless, klutz - bouki
Woman -fanm
wood - bwa
word - mo, pawòl
work - travay
worth (v) - vo
worth (n) - valè
wring - tòde
wrinkle - pli
Write - ekri
yard - lakou
yank - rale, rache
yawn - baye
yes - wi
yield - kite pase
young - jèn
younger - pi jèn
young man - jennjan
young woman - jennfi
youth - jenès

20 comments:

 1. mwen apreswe sa ampil..mesi pou bon travay.VIV la lang kreyol

  ReplyDelete
 2. Just a phrase maybe

  ReplyDelete
 3. This site is very helpful. Is there any word for PLAN or PROGRESS or JOB or EMPLOYMENT?

  ReplyDelete
 4. plan → planifikasyon, plan
  progress → pwogrè
  job → travay, dyòb
  employment → travay, dyòb, anplwaman

  ReplyDelete
 5. Hi there, of course this paragraph is actually nice and I have learned lot of things from it about blogging.

  thanks.
  Check out my webpage - numerology calculator

  ReplyDelete
 6. this was absolutely correct thankyou

  ReplyDelete
 7. Esto me sera de gran ayuda con mi esposo jean joseph yo ana ponce

  ReplyDelete
 8. that's good to know :) Gracias!

  ReplyDelete
 9. Anybody knows the meaning for "lanmeera"?

  ReplyDelete
 10. This site/page is jam packed with everything I was looking for! I am learning Haitian Creole from a friend of mine is a native of Haiti. Im native to Britian and its like wow! to stumble upon this site. Thanks to all who made this happen.

  ReplyDelete
 11. ou konne kijan ou te fe l fasil pou mwen... mesi ampil.. hope you understand what i am saying.. but later after reading more of your lectures here i would be speaker of creole..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes I understand. I am very happy for you :)
   Keep it up.

   Delete
 12. This page should have an application on android Market,

  ReplyDelete
 13. Really very informative about vocabulary. I really like the way you elaborate . If you ever need service on your furnace please visit us at rheemteamcomfort.com

  ReplyDelete