Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, May 8, 2011

Do you know any children's songs in Creole? Or any christian hymns? If so could you please post some lyrics? I have tried and tried to find some on the internet, but I can't find any....

Haitian Christian Hymn Book is called CHANTS D'ESPERANCE.
I have seen it at Amazon.com
It's in French and Creole.  It does not have the music scores, but it does have a list of all the Creole hymns and choruses having English airs.

Click here for more Creole Christian songs
__________________________
I am posting one of the hymns here with lyrics.


Precious Lord
Chè Senyè, kenbe men m, ede mwen rete fèm
Mwen bouke fatige tèlman
Nan loraj, nan fènwa, klere wout la devan m
Kenbe men m, chè Senyè fè m rive

Lè chemen difisil, e m bezwen ou anpil
Senyè rete la tou pre mwen
Lè mwen prèt pou m ale, ede m pou m pa bite
Kenbe men m, chè Senyè fè m rive

Lè solèy la kouche, e nwit la  ap pwoche
E tout lavi mwen va fini
Ede m pa regrete nan ou sèl mwen konfye m
Kenbe men m, chè Senye fè m rive
_____________________________________

Other Christian hymns and/or kids songs


I have the Joy Joy Joy Joy down in my heart…
Mwen genyen jwa jwa jwa jwa
Anndan kè mwen ( 3 fwa)


Mwen genyen jwa jwa jwa jwa
Anndan kè mwen
Anndan kè mwen toujou
___________________

Jesus Loves The Little Children
Jezi renmen tout timoun yo
Tout timoun yo nan lemonn
Wouj e jònn e nwa e blan
Li renmen yo tou le tan
Jezi renmen tout timoun yo nan lemonn.
_________________________
The B-I-B-L-E
La B-I-B-L-E
Se liv sa mwen renmen
Map kanpe sou pawòl Bondye
La B-I-B-L-E
_______________________

I Have Decided To Follow Jesus
Mwen te deside
Pou m swiv le senyè (2 lin 3 fwa)
Mwen pap tounen (2 fwa)


Lemonn dèyè do m
Lakwa devan je m (2 lin 3 fwa)
Mwen pap tounen (2 fwa)

Si m dwe ale sèl
Toujou map swiv li (2 lin, 3 fwa)
Mwen pap tounen (2 fwa)
_________________________

Jesus, My Reason For living
Jesus, my reason for living
Jesus, the King of Kings
He is my greatest possession
Jesus, my everything

Jezi se rezon kè mwen
Mwen vle swiv li jouk la fen
Jou sa ma wè li fas a fas
Jezi se tout pou mwen
_____________________
Change my heart oh God
Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like you
You are the potter
I am the clay
Mold me and make me
This what I pray

O chanje kè mwen
Fè l sanble avè w
O chanje kè mwen
Fè m sanble ak ou
Ou se potye a
Mwen se tè a
Fè de mwen sa ou vle
Se konsa m priye
_____________________

Our God is an awesome God
Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom pow’r and love
Our God is an awesome God

Bondye s’on Bondye vivan
Li renye sou tout la tè
Li gen sajès ak lanmou
Bondye s’on Bondye vivan
___________________________

Jesus, name above all names
Jesus, name above all names
Beautiful savior, glorious Lord
Emmanuel, God with us
Blessed redeemer, Living word

Jezi, non ou mèveye
Ou se sovè mwen, map ba ou glwa
Emmanuel, Bondye avè nou
Bondye tou pisan, Pawòl vivan
____________________

Because He lives
Because He lives
I can face tomorrow
Because He lives
All fear is gone
Because I know (yes I know)
He holds the future
And life is worth
The living just
Because He lives


Mwen konnen L vivan
Map konte sou demen
Paske L vivan
Enkyetid mwen ale
Paske m konnen (wi m konnen)
Lap pran swen la vi mwen
Map konte jou pou l vin chache m
Paske L vivan
__________________

Deep and wide
Deep and Wide (2 times)
There’s a fountain flowing deep and wide
Deep and Wide (2 times)
There’s a fountain flowing deep and wide

Fon e laj (2 fwa)
Gen yon sous kap koule fon e laj
Fon e laj (2 fwa)
Gen yon sous kap koule fon e laj
______________________

O When the Saints go Marching In
O when the saints go marching in
O when the saints go marching in
Lord I want to be in that number
When the saints go marching in

O lè sen yo antre nan syèl la
O lè sen yo antre nan syèl la
Senyè fè m gen plas nan foul la
Lè sen yo antre nan syèl la
________________
Father Abraham
Father Abraham had many sons
Many sons had father Abraham
I am one of them and so are you
So let’s just praise the Lord
-Right arm
-Right arm, left arm
-Right arm, left arm, right foot,
-Right arm, left arm, right foot, left foot
-Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up
-Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up, turn around
-Right arm, left arm, right foot, left foot, chin up, turn around, sit down!


Papa Abraham
Gen anpil pitit
Papa Abraham gen anpil piti
Mwen se youn ladann e ou menm tou
An nou louwe Bondye
-Men dwat
-Men dwat, men goch
-Men dwat, men goch, pye dwat
-Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch,
-Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch,
-Menton anlè
-Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch, menton anlè, vire
-Men dwat, men goch, pye dwat, pye goch, menton anlè, vire, chita!
_____________________________

Read your bible, pray every day
Read your bible, pray every day
Pray every day (2 times)
Read your bible, pray everyday
And you’ll grow, grow, grow
And you’ll grow, grow, grow (2 times)
Read your bible, pray everyday
And you’ll grow, grow, grow


Li la bib ou, priye chak jou
Priye chak jou (2 fwa)
Li la bib ou priye chak jou
E ou va grandi
E ou va grandi (2 fwa)
Li la bib ou priye chak jou
E ou va grandi
______________
Father I adore you
Father I adore you
I lay my life before you
How I love you

Jesus I adore you
I lay my life before you
How I love you


Spirit I adore you
I lay my life before you
How I love you

Papa mwen adore w
Tout la vi mwen se pou ou
O O mwen renmen w
Jezi mwen adore w
Tout la vi mwen se pou ou
O O mwen renmen w
Espri mwen adore w
Tout la vi mwen se pou ou
O O mwen renmen w
__________________

I will enter his gates
Ma va antre nan tanp lan
Ak aksyon de gras nan kè m
Ma va antre nan tan plan ak louwanj
Ma va di sa se jou ke Bondye kreye
Ma va rejwi paske l te fè m kontan
Li te fè m kontan (2 times)
Ma va rejwi paske l te fè m kontan (2 lin, 2 fwa)
________________
I got peace like a River in my Soul
Mwen gen pè kon yon rivyè (2 fwa)
Mwen gen pè kon yon rivyè nan nanm mwen (2 lin, 2 fwa)

Mwen gen lanmou kon yon lanmè (2 fwa)
Mwen gen lanmou kon yon lanmè nan nanm mwen (2 lin, 2 fwa)

Mwen gen jwa kon yon fontèn (2 fwa))
Mwen gen jwa kon yon fontèn nan nanm mwen
(2 lin, 2 fwa)
_____________________

Every Promise in the Book is Mine
Chak pwomès nan la bib se pou mwen
Chak chapit, chak vèsè e chak lin
Tout byenfè se lanmou diven
Chak pwomès nan la bib se pou mwen
____________________

How Great Thou Art
Then sings my soul, my savior God, to thee
How great thou art! How great thou art!
Then sings my soul, my savior God, to thee
How great thou art! How great thou art!

Nanm mwen chante nan ou Bondye pisan
Ala ou gran! Ala ou gran!
Nanm mwen chante nan ou Bondye pisan
Ala ou gran! Ala ou gran!
__________________

As the deer panteth for the waters
As the deer panteth for the waters
So my soul longeth after thee
You alone are my heart’s desire
And I long to worship thee
You alone are my strength my shield
To you alone may my spirit yield
You alone are my heart desire
And I long to worship thee


Menm jan plant nan jaden bezwen dlo
Se konsa mwen swaf prezans ou
Ou se jwa nan kè mwen
E mwen pap janm sispann chante glwa ou
Nan ou sèl nanm mwen jwenn refij
Nan ou sèl nanm mwen jwenn sekou
Ou se jwa nan kè mwen,
E mwen pap janm sispann chante glwa ou
_______________
Open Our Eyes, Lord
Open our eyes lord
We want to see Jesus
To reach out and touch him
And say that we love him
Open our ears Lord
And help us to listen
Open our eyes lord
We want to see Jesus


Ouvè Je nou, Senyè
Nou vle wè Jezi Kri
Pou nou ka touche Li
E di L nou renmen Li
Ouvè zorèy nou
Ede nou koute ou
Ouvè je nou Senyè
Nou vle wè Jezi Kri
_______________
O how I love Jesus
Genyen yon non mwen renmen tande
Mwen renmen chante byenfè li
Li se mizik nan zorèy mwen
Se pi bèl non sou latè
O wi mwen renmen Jezi (3 fwa)
Paske li renmen m anvan
_________________


There’s Pow’r in the blood of jesus
Wi gen fòs, fòs, wi gen fòs anpil
Nan san Kris, krisifye
Wi gen fòs, fòs, wi gen fòs anpil
Nan presye san kris lanyo Bondye
_______________________

Heaven Came Down and Glory Filled My Soul
Ala yon mèveye mèvèye jou
Jou m pa ka janmen bliye
Lè m te nan tenèb pèdi nan fènwa
Jezi sovè m mwen kontre
Ala yon zanmi ki gen charite
Li satisfè m ak gras li
Li pran tristès, e li banm alegrès
E li fè tout tenèb mwen pati


Syèl la desann, li plenn kè mwen ak la jwa
Lè sovè mwen te sove m pa la gras
Peche m tout padonen
Tenèb nan limyè tounen
Syèl desann li plen kè mwen ak lajwa
________________________

POPULAR (non-christian) CHILDREN SONGS
Yellow bird
Ti zwazo
Ti zwazo nan bwa ki tape koute (2 fwa)
Kon mwen sonje sa
Mwen genyen lapenn
Ka depi jou sa
De pye mwen nan chenn
Kon mwen sonje sa
Mwen genyen la penn
De pye mwen nan chenn
___________________
(while singing this song, children play a game of hide and go seek. Whoever is “It” tries to “catch” another child before the song is over)
Runaway chicken
Ti poulèt sove
Ti poulèt sove WIWA
Kenbe ti poulèt WIWA
Pran-l, pran-l, pran-l WIWA
Madan wa bezwen l WIWA
Pou lal fè bouyon WIWA
Depi yè o swa WIWA
Pran’l, pran-l, pran-l WIWA
A la li sove WIWA
Kenbe ti poulèt WIWA
Madan wa bezwe l WIWA
Pou lal fè bouyon WIWA
Pran-l, pran-l, pran-l WIWA
_____________________
Haitian lullaby
Sleep Little One
Dodo ti pitit manman
Dodo ti pitit manman (2 fwa)
Si li pa dodo krab la va manje l (2 fwa)
Dodo titit, krab nan kalalou
Manman li ale larivyè
Papa li ale peche krab
Si li pa dodo krab la va manje l (2 fwa)
Dodo titit, krab nan kalalou
____________________

(This is in French)
Are you sleeping, brother John?
Frère Jacques
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding, deng dong!
Ding, deng dong!
____________________

(This is French)
(This song is sung while the children make a circle and take turns being in the center of the circle.)
Les oignons
Les oignons, les oignons
Kite bon mache
C’est le ci
C’est le ça
Mademoiselle … (name of the kid in center)
Tournez votre dos
____________________

(This is French)
Children make a line when singing this song. Each line has a leader. One leader is called the ‘sun’, the other, the ‘moon’. The “sun” and the “moon” face each other, join hands and form a bridge for the line to pass through. They start singing. At the end of the song the “sun” and the “moon” lower the bridge and ask the captured child, “who do you prefer, the sun or the moon?”. The child chooses to stand behind the sun or the moon. At the end of the game they count and see who has the most followers (the sun or the moon?). Some kids play this game while being blindfolded.

Trois fois, passez là
Trois fois, passez là
C’est la dernière qui restera
J’ai perdu ma vie
Levez, levez Marianne
Ouvert la porte grande
Pour la reine
Paser, passer, passer, passer……

143 comments:

 1. do the children in haiti know these songs well? are they popular?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, these are popular children's songs in Haiti with the exception of the followings:
   Awesome God
   Change my heart God
   Name above all names
   Father I adore you
   As the deer ...
   Open my eyes Lord ...

   Not every kid would know them unless they were taught at church.

   Delete
  2. i missed these song and missed been a child

   Delete
  3. Rey bondye desan sou mw please. I can't find it anywhere.

   Delete
 2. Do you know this song
  "passer par la fenêtre (bis),
  comment tu peux deja?"

  I would like to teach it to my kid, but I can't recall the lyric.
  Thanks for helping.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Here it is Laurie

   Passez par la fenêtre (3 fwa)
   Comment tu peux deja.

   Allons Allons, on va danser (3 fwa)
   Comment tu peux deja.

   Debout debout chers enfants (3 fwa)
   Comment tu peux deja.

   Bayo bayo palaso! (3 fwa)
   Comment tu peux deja

   Delete
 3. thanks so much. so you're saying that the kids would know it even if they didn't go to church?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Well, some songs are popular in the Sunday school circle. And others are popular in the 'kindergarten' circle. If a child had never gone to church, he/she might have not heard of the 'Sunday School' songs.

   Delete
 4. I know this is random but do u have the lyrics to this song......it goes something like this.. Hosanna hosanna satan ou pedi batay ooh ohhhh

  ReplyDelete
  Replies
  1. No, your question is not random at all :)

   This song is mostly sang in French, with some ad lib in Creole. Here's the lyrics. You will also find many you tube posts of this song if you search it under this long title "Sans inquiétude sous son manteau de grâce"

   Sans Inquiétude
   Sans inquiétude sous son manteau de grâce
   Au ciel je m’en vais lahaut prendre ma place, hm hm
   Inonde de l’amour de mon sauveur
   Les vagues de fraîcheur
   Déferlent dans mon coeur hmm hmm

   Refrain
   Plus fier que l’aigle et le condor
   Je m’envole vers les cieux
   La toute puissance des bras de Dieu
   M’environne et me rend fort
   Je suis plus que vainqueur, hm hm

   Dans cette vallée de l’ombre de la mort
   Je marche sans trembler car il est avec moi
   Mon père a deja visé mon passport
   La-haut bras ouvert
   Et il n’attend que moi hmm hmm

   Refrain
   Les anges du ciel ne peuvent comprendre
   Cette grâce infinie qui porte mon âme a crier:
   Hosanna Hosanna! je suis plus que vainqueur


   Kreyòl portion that you might hear:

   Lè m’ap mache anba lonbray lanmò,
   M’ pa pè, kè’m pa janm sote
   Senyè a avèk mwen, hmmm hmmmm
   Papa m deja tcheke paspò lavi hmm hmm
   Nan syèl la, se mwen menm l’ap tann

   Zanj nan syèl la pa ka konprann
   Ki gran gras enfini, ki fè nanm mwen ape kriye
   Ozana! Ozana! Satan w pèdi batay hmm hmm

   Delete
  2. do you have the audio? I would love to listen to this song

   Delete
  3. God bless you wherever, whoever you are!!

   Delete
 5. thank-you very much. this website has been very helpful! :)

  ReplyDelete
 6. Is it possible to translate "sans inquietude" song in english. I really want to sing it in enlish

  ReplyDelete
 7. Is it possible to put that song "sans inquietude" in english. I really want to sing it in english

  ReplyDelete
  Replies
  1. You may have to tweek the English words a bit in order for the prose of the songs to fit with the music.

   Without worry
   Without worry, under his cloak of grace
   In heaven I will go up to take my place, hm hm

   Flooded with the love of my dear Savior
   The waves of freshness
   surge into my heart hm hm


   Refrain
   Prouder than the eagle and the condor
   I soar into the heavens
   The all powerful arms of God
   surrounds me and makes me strong
   I am a conqueror, hm hm

   In this valley of the shadow of death
   I walk without fear for He is with me
   My father has already checked my passport
   Up there, with open arms
   And he's expecting me hm hm

   refrain
   The angels of heaven can not understand
   This infinite grace that brings my soul to cry
   Hosanna Hosanna! I am a conqueror

   Delete
  2. Omg . Thank u thank u so much

   Delete
  3. Gob bless you for that wonderful job.

   Delete
  4. Gob bless you for that wonderful job.

   Delete
 8. Can you give me the English lyrics for the song Mwen adore'w? I know no Creole, my french isn't very good and my church is sending a team to Haiti in September. Thanks in advance!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Do you mean Mwen Adore'W Jezi by James Alcindor?
   If yes, here is the English version:


   Mwen Adore’w Jezi
   I adore you Jesus

   I know
   You are the Son
   You are the lamb
   And you are the Christ
   I know
   You are the Lord
   God Almighty
   And King of kings

   And I adore you
   I adore you, Jesus   I know
   You are the Son
   You are the lamb
   And you are the Christ
   I know
   You are the Lord
   God Almighty
   And King of kings


   You are the first and the last
   Alpha and Omega
   Lion of Judah
   There is no other

   Delete
  2. Thats the one! Thank you very, very much! This is an awesome song! Now all I have to do is find the guitar chords for it. 8-)

   Delete
  3. Does anyone know where I can find the guitar chords for this song? I've been searching the net and have come up empty. 8-(

   Delete
 9. Hola....usted sabe la letra en criole de la siguiente cancion y si se conoce y canta en Haiti?

  Fue negro mi corazon, mas Cristo de Dios el don
  con sangre me lo lavó, cual nieve me lo dejó

  Confiando en sus dichos se eeee
  que en calles de oro andare eee

  Que dia salvacion lavo mi corazon  ReplyDelete
  Replies
  1. Fue negro mi corazon,
   mas Cristo de Dios el don
   con sangre lo lavó,
   cual nieve lo dejó
   Confiando en su palabra se
   que calles de oro caminare
   leer la biblia y orar
   es crecer en Cristo Jesus


   Kè mwen te sal ak peche
   Men Kris, kado Bondye a
   Te lave’l avèk san li
   Li te fè’l vini tou blan
   Mete konfyans ou nan pawòl li
   W’ava mache nan yon chemen ki dore
   Li labib ou e priye
   E kwè nan Jezi Sovè a

   Delete
 10. Do u know this song "ou as tout pou mwen "

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ou Se Tout Pou Mwen
   You are my all in all?

   Ou se fòs mwen le ke'm kase
   ou se trezò ke m'a chèche
   Ou se tout pou mwen
   Mwen te jwenn yon kado presye
   Si'm kite ou m'ap egae'w
   Ou se tout pou mwen

   Non ou diy e sen
   Jezi anyo Bondye

   Lè mwen tonbe ou ranmase'm
   Lè'm pou kont mwen ou vin kote'm
   Ou se tout pou mwen
   Yo te di, mwen p'ap janm anyen
   Ou fè mwen yon gran sitwayen
   Ou se tout pou mwen

   Ou pran tout wont mwen ak peche'm
   Lè'm kriye ou toujou tande'm
   Ou se tout mwen
   Ou pran lanmò, ou ban'm lavi
   Lè'm boulvèse ou soulaje'm
   Ou se tout pou mwen

   Delete
  2. Love this song - thank you for sharing. I saw that you also have it on your youtube channel but following along, it doesn't quite seem to be the same lyrics. Could you post the lyrics as they are singing them to make it easier to learn?

   Delete
  3. This one is not an official translation.
   Here it is:

   Ou se fòs mwen lè m gen feblès
   Ou se trezò ke m’ap chèche
   Jezi w se tout pou mwen
   M’ap chèche ou tout lavi m
   Mwen pap janmè abandone w
   Jezi ou se tout pou mwen

   Jezi, Anyo Bondye
   Jezi se non ou ki sen

   M’ap pote kwa mwen san plenyen
   Ou va ede m, mwen beni non w
   Lè mwen tonbe ou leve mwen
   E lè mwen swaf ou ban mwen dlo

   Delete
 11. Do you have an audio for Father I Adore You?

  ReplyDelete
 12. I am sorry but do you have chrismas songs in creole to teach my class

  ReplyDelete
  Replies
  1. Here are some of the most well-known Christmas carols in Haiti.
   Some are in French, some in Creole. The titles you don't know, you may search for the music sample on Youtube.

   O nuit trè sen (O holy night)
   Melodies Joyeuses #82 Kreyòl

   O nuit trè sen, bèl zetwal yo ap briye
   Se lannuit lè Jezi Kri te fèt
   Lontan lemonn te egare nan peche
   Jouk li parèt e nanm mwen te viv ankò

   Kè:
   O jou de jwa, tout lemonn ape rejwi
   Pou gwo limyè k'ap fè yon nouvo jou
   Mete ajenou, tande zanj yo ap chante
   O nuit trè sen, O nuit lè Kris te fèt
   O nuit diven, O nuit, O nuit diven

   Nou swiv limyè sa, avèk tout gran jwa
   Kè nou briye ak lanmou pou Jezi Kris
   Nou adore Li ki vin fèt pou sove nou
   Nou swiv li menm jan moun saj yo te swiv li

   Gade ti Jezi ki kouche nan krèch la (Away in a manger)
   Chan Desperans #117 Kreyòl

   Gade ti Jezi ki kouche nan krèch la
   Otèl la refize l malgre li se Wa
   Bèje yo te vini pou adore Li
   Bèl ti Senyè Jezi ki t’ape dòmi.

   Bèf yo t’ape begle, ti bebe leve
   Li louvri bèl je li men li pa kriye
   Zetwal nan syèl la te klere figi li
   Vin wè Sovè ou kit e fèt pou mouri

   Mèsi, Senyè Jezi, pou kado lavi
   Jou fèt ou, Nowèl la, fè kè mwen rejwi
   Mwen renmen ou Jezi, pi plis ke janmen
   Mwen ba ou tout kè mwen pou letènite

   Premye Nowèl (The First Noel)
   Chan Desperans #121 Kreyòl

   Premye Nowèl zanj la te pale
   Bèje yo nan plenn kote yo rete
   Nan plenn kote yo gade mouton
   Yon nuit fredi kite fè nwa

   Kè:
   Nowèl, Nowèl, Nowèl, Nowèl
   Jezi te fèt Wa Izrayèl

   Avèk limyè, yon bèl zetwal
   Twa zòm saj soti nan yon peyi trè lwen
   Ak entansyon pou yo chache yon Wa
   E yo swiv zetwal la kote li ale

   Zetwal la mache tout lannuit
   Rive Bètleyèm, li pa kontinye
   Li rete la, e li poze
   Tou jis kote Jezi te kouche

   Alò, twa zòm saj yo vin pou antre
   Ak gran respè yo mete ajenou
   E yo ofri li tout sa yo pote
   Anpi lò, lami, ak lansan


   Il est né le divin Enfant
   French
   Il est né, le divin Enfant,
   Jouez, hautbois, resonnez, musettes;
   Il est né, le divin Enfant
   Chantons tous son avènement!

   1. Depuis plus de quatre mille ans,
   Nous le promettaient les Prophètes,
   Depuis plus de quatre mille ans,
   Nous attendions cet heureux temps

   2. Une etable est son logement,
   Un peu de paille, sa couchette,
   Une etable est son logement,
   Pour un Dieu, quel abaissement!

   3. O Jesus! O Roi tout puissant!
   Tout petit enfant que vous êtes,
   O Jesus! O Roi tout puissant!
   Regnez sur nous entierement!

   4. Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant,
   Que ses grâces sont parfaites!
   Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant,
   Qu'il est doux le divin Enfant!

   Depi Lontan Nan Bètleyèm (Long Time Ago in Bethlehem)
   Kreyòl
   Depi lontan nan Bètleyèm, se labib ki di nou sa
   Pitit gason Mari a, Jezi te fèt nan jou Nowèl la

   Koute zanj yo ap chante, louwanj sot nan syèl la
   Lèzòm ap viv etènèlman akoz de jou Nowèl la

   Jozèf ak madanm ni Mari, te rive nan vil Bètleyèm
   Pa’t gen plas pou Mari akouche, menm yon chanm yo pa’t kapab jwenn

   Tande zanj yo ap chante, louwanj sot nan syel la
   Lèzòm ap viv etènèlman akoz de jou Nowèl la

   An nou chante! Viv Nowèl! Viv Nowèl!
   An nou rele! Viv Nowèl! Viv Nowèl!
   Yon gran sovè! Viv Nowèl! Viv Nowèl!
   Te fèt pou nou! Viv Nowèl! Viv Nowèl!
   An nou di No… An nou di No… An nou di No... wèl
   Yon sèl pitit Bondye fè, Li voye l ban nou

   see post... too many characters. Thanks

   Delete
 13. Excuse me but I really need your help, do you know the creole song that says "prezans ou pi chè pase lò"? It's used to be one of my favorite song but now I just remember the refrain, can I have the whole lyrics please?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Was it a Creole or French song?
   Was it "prezans ou pi chè pase lò" or "San w pi chè pase lò"?
   Is it sung to the tune of "What can wash away my sins?"

   Is it this one?:

   Sa'k kapab lave peche'm?
   Anyen pase san Jezi Kri
   Sa'k kapab geri tout kè'm?
   Anyen pase san Jezi Kri

   San ki chè pase lò
   Ki wete'm nan lanmò
   Nanpwen lòt sous ankò
   Anyen pase san Jezi Kri

   Pou padonnen sa mwen wè
   Anyen pase san Jezi Kri
   Pou netwaye sa'm mande
   Anyen pase san Jezi kri

   Sa'k pou peye dèt peche'm?
   Anyen pase san Jezi Kri
   Se pa bon zèv mwen te fè
   Anyen pase san Jezi Kri

   Sa'k ban'm lespwa ak lapè?
   Anyen pase san Jezi Kri
   Sa'k fè jistis mwen ase?
   Anyen pase san Jezi Kri

   Delete
 14. No, it's prezans ou pi che pase lo, prezans ou pi dous pase myel....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Here it is:

   I was able to get the lyrics from Pastor Caleb of Miami. He didn't mind when he was pulled aside to sing this song in a cell phone. Pastè Caleb's audio included in this post: Prezans Ou Pi Chè Pase Lò
   Chapo Ba! Pastè Caleb. Bondye Beni w!

   Prezans ou Pi Chè Pase Lò
   Kè:
   Prezans ou pi chè pase lò
   Prezans ou pi dous pase myèl
   Tout moun ki goute li konn sa
   Ala ou bon Senyè Jezi

   1.
   Se pou non ou beni
   Ou menm Bondye trè wo
   Se pou tout sa'k nan nou beni ou
   Nou vle pou'w touche nou
   Pandan n'ap chèche ou
   Manifeste prezans ou Senyè

   2.
   Lè n'atriste Lespri'w
   Se jemi n'ap jemi
   Tout zo nan kò nou yo ap kriye
   Benediksyon pou nou
   Se kouri pa peche
   Pou'n kapab toujou nan prezans ou

   Delete
 15. Thank you, Thank you so much!!! You're doing a great job by the way, keep it up

  ReplyDelete
  Replies
  1. Awesome thanks!

   A little correction in the two lines in the second verse. This is how it should be:

   Benediksyon pa nou
   Se kouri pou peche.

   Delete
 16. The Lord will Bless you!
  The Lord will bless your life
  and He'll protect your life,
  He shines His light
  over your whole life
  He wil be merciful
  and will be close to you,
  He'll give His peace to his children


  Senyè a va beni lavi ou
  E li a proteje lavi ou
  Li fè briye limyè li
  Sou toit lavi ou
  Li va gen pitye
  E li va tou prè ou
  Li va bay pitit li lapè li

  ReplyDelete
  Replies
  1. SOunds like a beautiful prayer and blessing. One that I would like to claim over my life in Jesus' Name.
   Are these lyrics to a song?

   Delete
 17. Do you happen to know the lyrics to "Come thou fount of every blessing" in creole? I would very much appreciate it if you could find out for me.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, we do sing it in Creole. It is #74 on the Creole side of of the Chants D'esperance.
   Just so you know, these are the same lyrics for the hymn "What a friend we have in Jesus".

   See this Youtube Clip:
   Ala Yon Zanmi Se Jezi

   Ala yon Zanmi Se Jezi
   Ala yon zanmi se jezi
   Tout peche nou se chaj li
   Ala yon byenfè pou pote
   Penn ba li nan lapriyè
   Konbyen fwa lapè nou pèdi
   Konbyen chagren nou sibi
   Pouki? Paske nou pa pote
   Tout ba li nan lapriyè.

   Si gen tantasyon ak touman
   Ou traka nenpòt kouman
   Nou pa pou janm dekouraje
   Jezi la nan lapriyè
   Kilès zanmi ki si fidèl
   Ki fè nanm bliye doulè'l?
   Jezi konnen sa feblès ye
   Jwenn ak li nan lapriyè

   Nou santin fèb, nou pa kapab
   Kilès flo n'ape pase
   Sovè a di li responsab
   Jwenn ak li nan lapriyè
   Si zanmi ou yo bliye ou
   Di Jezi'l, li tande ou
   L'ape tann ou bra li louvri
   Jezi vle ba ou lavi

   Delete
 18. Hi. I'm looking for a song called Jezi Ou Sen. The chorus goes like this:
  Jezi Ou Sen
  Jezi Ou Sen
  Jezi OU Sen
  K'ap renye sou twon, lavi mwen

  Do you know the rest of the lyrics and also I am trying to find the meaning in english.
  Thank You

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mwen wè Bondye (I see God)
   sou twòn ki pi wo (On the highest throne)
   K'ap reye (who is reigning)
   sou tout lavi mwen (bis, 4 lines) (over my whole life)

   Jezi, ou sen (Jesus, you are holy)
   Jezi, ou sen
   Jezi, ou sen
   K'ap reye sou tout lavi mwen


   Bondye, ou sen (God you are holy)
   Bondye, ou sen
   Bondye, ou sen
   K'ap reye sou tout lavi mwen

   Delete
 19. hello!!! Great Job in this site. Here is my request; Would you happen to know or to have the English version of chanps d'esperance #100 Kombyen mwen dwe la mou san fin? I have been looking for that song in English for years and have not succesful and hope you can help me!! Thank you in advance!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haitians sing this song with two different type melodies.
   The only recording I know of the Haitian version is by
   ELDER RICHARD BRYANT.... Old, spiritual type.


   This song is tiled in English as: How much I owe for love divine

   Here's the Lyric:

   How much I owe, for love divine
   How much I owe, since Christ is mine
   All that He is to me, I know and I cannot tell how much I owe.

   On calvary where my Jesus died, my precious Lord was crucified
   He paid a debt, for me I know and I cannot tell how much I owe

   How much I owe, for love divine
   How much I owe, since Christ is mine
   All that He is to me, I know and I cannot tell how much I owe

   How much I owe, for love divine
   How much I owe, for Christ is mine
   all that He is to me, I know and I cannot tell how much I owe

   all that He is to me, I know and I cannot tell, I cannot tell how much I owe

   Delete
 20. YOU ARE A AWESOME PERSON AND MAY GOD BLESS YOOU EVERY STEP OF THE WAY.I NEED A FAVOR MOTHER'S DAY IS COMING UP AND I WANT TO TEACH MY CLASS A CREOLE SONG BUT ITS HARD TO FIND SOME PLZ HELP THANK U

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, it's hard to find a good one for kids to sing at an event.
   Here's a good one from Talegrand Noel from their album Korije (you can find it on from Amazon.com)

   Your kids can sing the "" and the first verse if they can't remember all the words.   Manman mwen!
   Bèl ti manman mwen!
   Leve w abiye
   Jodi a se fèt ou!
   Mwen menm ak tout kòd fanmi w yo
   Men nou rasanble pou chante pou ou

   1.
   Tout manman se manman
   Tout manman se zantray
   Sa se verite!
   Men ou menm pit rèl
   Nan bat kò pou lakay

   2.
   Depi nan ti baton
   Yon pitit nan pasay
   Pasa delivre
   Malgre tout dezagreman ki ta fè w pase pay
   Ou pa dekouraje

   3.
   Lè w pa gen degouden
   pou w ban nou sa n bezwen
   Kè w ape senyen
   Men ou pa janm nan plenyen
   Nan mache fè tenten devan pòt vwazen

   Delete
 21. What a wonderful site. Thank you so much. Wish I would have found it before I went to Haiti last month. But I'll be able to practice before next year. Thank you again. God bless you.

  ReplyDelete
 22. AMAZING SITE! I am looking for the same thing to mother's day is coming up and my kids are expecting me to teach them some songs but my kids are from 4 to 10 tho

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks. The mother's day (or rather songs for MOTHERS) that they have in Creole are not kid's songs.

   There's one song, i think it's a probably from Martinique. It's in Creole. It's called "se manman mwen ki fè diri dou". It's appopriate for kids. It's probably on youtube.

   And There's also one song that Haitians sing, it's a very beautiful song, but it's in French. It says:

   Je connais bien une personne
   Toujours gentille et toujours bonne.
   Depuis que jesuis toute petite
   Elle m'habille et me nourit
   Je l'aime vraiment je peux le dire
   je ne puis la voir sans sourir
   La connaisser vous maintenant
   Devinez son nom c'est maman.

   Ma bonne mère
   Ma bonne mère
   Jusqu'à la fin de mes jours je veux t'aimer.


   Translated as:
   I very well know someone
   always kind, always good
   since I was so small
   She dresses me and feed me.
   I truly love her, I can say that
   I cannot see her without smiling
   Do you know her now
   guess her name, it's mother

   My good mother
   my good mother
   until the end of my days
   I want to love you.

   I even remember singing this song on mother's day at a catholic school in Haiti when I was little. And we would dance with little flowers for the mothers :)

   This song has three different melodies.

   Delete
  2. There's also a song from Herold Christophe titled Manman on youtube. The "kè" is translated. It might a good melody for kids:
   Here's the lyrics (with the "kè" translated)

   Si m ta pase sou sa
   Gade aux blanc des yeux
   Kijan mwen ta santi m manman
   Pou tray w pase pou mwen
   Pou soufrans w’andire
   M p’ap janm fin di w mèsi
   Si Jodi a rive, m ka di ou bonne fèt
   Se tout nanm mwen kape rejwi
   Se pou w rejwi manman, Jodi a se jou pa’w
   Se mwen ki pou bèse’w

   Si Jodi a m’ap viv (If I live today)
   Se gras a ou manman (it's thanks to mom)
   Jodi a si kè’m kontan (today if I'm happy)
   se gras a ou manman (it's thanks to you mom)
   Bouch mwen p’ap janm sispann (ly lips will never stop)
   Repete mwen renmen’w (repeating I love you)
   Pa gen pi bèl tankou w (There's none as beautiful as you)
   M’ape di ou bòn fèt (I say to you, Happy Anniversary)

   W’asepte tout bagay
   Pou w ka ban mwen lavi
   Ki moun ki ta fè sa pou mwen, manman
   Ou pito chifinnen
   Pou kapab mete m swa
   Pa gen moun ki ka ranplase w, manman
   Si m pa ta gen kouray pou m ka rele w manman
   Chatiman pa t’ap janm sispann
   Nan kè’m gen w jaden flè
   K’ape fleri pou
   Ak yon sous entarisab

   Bouch mwen p’ap janm sispann
   Repete w mwen renmen’w
   Pa gen pi bèl tankou w
   M’ape di ou bòn fèt manman!


   Delete
 23. In the lyrics for "There’s Pow’r in the blood of jesus", what is "lanyo" in the last line? Google translator doesn't recognize that word.

  ReplyDelete
  Replies
  1. lanyo or anyo athe lamb

   lanyo Bondye athe Lamb of God

   Delete
 24. Thank you for everything. I am 13 and I want to sing a mother's day song for my church. Any help

  ReplyDelete
  Replies
  1. Celine Dion's Because you love me is a great choice in English or Creole.
   I have heard people sing that song for Mother's Day ...very beautiful

   Delete
 25. TTHankk u so much I love it

  ReplyDelete
 26. I BEEN TRYING TO FIND SOME MOTHER'S DAY SONG IN CREOLE THATS SIMPLE BUT ITS SO HARD PLZZZ HELP ME

  ReplyDelete
 27. DO U KNOW A SONG THAT START BY. yon pitit pa janm tro gran pou mamam li

  ReplyDelete
 28. do you know a song call lem map mache sou rout lavi a. it would mean so much to me if i can found the lyrics to that song.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Is this a Christian song?
   And does it begin with the words that yo sent me?
   Let me know :)
   Thanks


   Here's what I've found so far:

   Lè m mouri m’a viv ankò
   Chante, O alelouya
   M’ap met konfyans mwen nan Jezi
   M’ap mache sou wout lavi a
   Lè m mouri m’a viv ankò


   Delete
 29. Replies
  1. I wanted to know if it's a hymn, and does the song begin with "Lè n'ap mache sou wout lavi a"?
   Thanks:)

   Delete
 30. Do u,know any songs for fathers day I look on YouTube but no luck. Christian creole or English

  ReplyDelete
 31. Please help me to find the song 'I've got joy, joy, joy, joy down in my heart!' in creole!

  Thank you!

  ReplyDelete
 32. sorry it's already posted; however, if you can share with me the other parts like 'I've got the peace that passes all understanding down in my heart' and any other parts. I really appreciate your help!

  Thanks!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mwen genyen jwa, jwa, jwa, jwa
   Anndan kè mwen (3 fwa)
   Mwen genyen jwa, jwa, jwa, jwa
   Anndan kè mwen, anndan kè mwen
   Toujou

   Mwen konnen dyab la p'ap dakò avè mwen
   Sa pa fè anyen (3 fwa)
   Mwen konnen dyab la p'ap dakò avè mwen
   Sa pa fè anyen, sa pa fè anyen
   Toujou

   And I'm so happy, so very happy...
   E mwen si kontan, mwen toujou kontan
   Mwen gen lanmou JeziKri nan kè mwen

   Delete
 33. What about Open the Eyes of my Heart?

  ReplyDelete
 34. im looking for a song that says pawol la ou se lamp kap klere pye'm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pawòl la

   Pawòl la
   Ou se lanp k’ap klere pye m
   Ou se limyè sou wout mwen

   Lè m santi m mwen tris
   M santi m vye febli
   Ou toujou bò kote mwen
   Mwen pa pè anyen
   Tout tan w bò kote m
   Tanpri toujou rete bò kote m

   Mwen pa janm bliye amou fidèl ou
   Malgre kè mwen te vle chanje
   Jezi ede mwen
   Ede m deside
   Mwen a sèvi w jiska lafen

   bridge
   Lespri desann sou montay yo
   Legliz kris la inogire
   Tout kaptif jwenn libète
   Mwen di wayòm Satan kraze

   Other song added, making it a ...Medley.....

   Batay la se pou Letènèl pouki sa wap kraze kò'w?
   Batay la se pou L'etènèl rete ansilans.
   Ou mèt eseye depi jodi pou rive demen se pa anyen w'ap regle
   Pito'w lage batay la nan men Letènèl


   Izrayèl te devan lamè wouj
   Farawon dèyè l, l'ap mache al rankontre l
   Kijan pou yo fè? Ki moun ki kab delivre yo?
   Te gen yon men envizib ki t'ap gide Moyiz avèk pèp Izrayèl la
   Touswit Letènèl pale, se te delivrans.


   Amalèk parèt sou Izrayèl pase pa dèyè'l atake'l ak gwoup li yo
   Moyiz monte sou montay, moun yo te desann al batay
   Amalèk pa't kapab reziste chak fwa Moyiz leve men'l anlè bay Bondye
   Viktwa batay la te la nan men Letènèl.


   Sayil pa't kab sipòte David paske Bondye te chwazi'l pou'l t'al ranplase'l
   David pran lafuit, Sayil dèyè'l pou touye'l
   David epanye lavi Sayil pandan'l t'ap dòmi
   Li pa't mete men sou li.
   Sayil mouri, Letènèl te delivre David


   Anpil fwa Kretyen yo konn panse se yo menm ki kapab mennen batay la.
   Se sa ki fè pafwa yo konn pèdi batay la
   Aprann lage batay la nan men Letènèl
   Se li menm ki konnen sa l'ap fè
   Bay Letènèl batay la, w'a gen laviktwa

   Delete
 35. im looking for je ne rien a te donner

  ReplyDelete
 36. im looking for a song that says pi bon moman m pase se avew

  ReplyDelete
 37. ala yon sove espasyal mwen genyen

  ReplyDelete
 38. ou konnin chante ca pliz.
  trompette bon die pral sonne , l'eglise la pral voltige
  Jean te we yon ville kap dessan
  Ce regn Bon Die kap vini
  Regn Bon Die dessann sou nou.

  please reply.

  ReplyDelete
 39. Here we go:

  RÈY BONDYÉ DÉSANN SOU NOU

  Nan syèl la gin yon signal kap bay - Voua yon akanj nap tandé
  Tronpèt Bondyé va soné - Légliz la pral voltigé
  Jean té wè yon vil kap désann - Légliz ak Jézu té la
  Di mwen non sa kap pasé - Sé rèy Bondyé kap vini


  Rèy Bondyé désann sou nou, désann, désann
  O Jézu chita kounyè a sou fòtèy la vi nou
  Nap rét tann retou wayòm Bondyé a
  Péché ak lan mò pral disparèt
  Légliz la pral triyonfé, sé Jézu kap kòmandé

  II
  Prézidan, roi, ki nan mond sa - Lè yo monté sou pouvwa
  Zòt pran pié yo mét atè - Sak kapab désann Jézu
  Tout otorité fas anba - Jézu sou tròn ki byen ro
  Pouvwa li pap ébranlé – Rèy li va la pou tout tan

  III
  Nou jwenn anpil avètisman – Koralisyon pou lagè
  Kombyen misil you lansé –Dim ki koté sa pralé
  Kombyen moun lamizè manjé – La charité pa mélé
  Sé pou Jézu retounin –vinn mét fin nan méchansté

  IV
  A la mèvèy ki pral ginyen – Lè rèy Bondyé va vini
  Syèl ak tè a pral nouvo – A la chèlbè nap chèlbè
  Nou va wè yon péyi’k si bèl – Kotè bèl moun abité
  Koté tristès pap antré – Nan bra Bondyé na rété

  ReplyDelete
  Replies
  1. God bless you!!! I've been looking for those lyrics!!😀😁😁

   Delete
 40. Hi can i get the haitian creole lyrics for Hallowed Be your name I would like to teach my church worship group and can I alo get the english translation for Si Jodia m Vivan. Thanks in advance.

  ReplyDelete
 41. That's awesome . I like this website .
  Is anyone knows this song : di sa Jezu fè pou ou nan legliz ou nan travay ou kotew pase kotew rive . Plz post . God bless u

  ReplyDelete
 42. Genyen yon ti chante ki rele "yon ti plas pou tout timoun" s'il vous plait ou ka di'm res la epi ki koun ki chante'l. Merci

  ReplyDelete
 43. Hi! Can anyone get the Haitian Creole Lyrics for Revelation Song. I would like to learn this before going to Haiti. Thanks

  ReplyDelete
 44. My grandmother used to sing me a Haitian creole nursery rhyme. I am not sure of the actual spelling to the nursery rhyme that translated in english to "go to sleep before you get in trouble" but the best way I can translate it is

  "Do do do.
  Do do do
  Ti de baby mache
  A ti la ti la do my ti yete lee (or ca yet lee).
  Do do do
  Do do do"

  If anyone is familiar with this nursery rhyme please assist me with the correct spelling of it.

  ReplyDelete
 45. I am looking for the Creole and English version/words to the below song, this is all I know:
  I will live a new life, I will live a new life for you
  You forgive my sins

  One of my most fav's! Thanks -

  ReplyDelete
 46. http://chantsdesperanceonline.com/chantsdesperance/kreyol

  ReplyDelete
 47. Is there a translation for the song about Zacchaeus? These are the lyrics:
  Zacchaeus was a wee little man,
  and a wee little man was he.
  He climbed up in a sycamore tree
  For the Lord he wanted to see.

  And when the Savior passed that way
  He looked up in the tree.
  And said, 'Zacchaeus, you come down!
  For I'm going to your house today!
  For I'm going to your house today!'

  Zacchaeus was a wee little man,
  But a happy man was he,
  For he had seen the Lord that day
  And a happy man was he;
  And a very happy man was he.

  Also, I was wondering how you would translate the "Praise ye the Lord" part of this song:
  Hal- le - lu. Hal - le - lu, Hal- le - lu. Hal - le - lu - jah
  Praise Ye the Lord
  Hal- le - lu. Hal - le - lu, Hal- le - lu. Hal - le - lu - jah
  Praise Ye the Lord
  Praise Ye the Lord, Hal le lu jah
  Praise Ye the Lord, Hal le lu jah
  Praise Ye the Lord, Hal le lu jah
  Praise Ye the Lord.

  Thank you so much!

  ReplyDelete
 48. Bonjour,
  C'est Don Juan, un prêteur de prêt privé nécessite aucune aide financière qui est ouvert à toute personne possédant une opportunité financière pour informer le grand public. Nous sommes dans un termes et conditions des individus, des entreprises et de sociétés clairs et compréhensibles à un taux de 3% d'intérêt pour donner un crédit. E-mail USA Today: (donjohnloan@gmail.com)

  ReplyDelete
 49. Hi can you please translate the song Blessed the lord oh my soul I know how to sing most of it in creole but im not sure if I have the full translation. God bless

  ReplyDelete
 50. Hello everyone!
  You guys are doing an awesome job on this site! There are many creole lyric songs that i forgot you guys remended me of them ...
  Some asked for the creole lyric of that song "zacchaeus was a little wee" i will post it for you and some more

  ReplyDelete
 51. Do you know the lyric for this french song Sur le chemin solitaire Jesus est mon bon berger.

  ReplyDelete
 52. I am desperate looking for the sheet music (notes) to play the Haiti National Anthem and other songs for children there while I am on a mission trip there. I will be going to the children's classrooms (~400 students total) in school and will bring my flute with me as a special musical treat for them. I want to play their songs (maybe about 5 songs?!) and have them joyfully sing along! I don't play by ear really well, so I need the music to look at in advance and I plan to memorize it. Any help and any ideas how I can get the music either faxed to me or emailed or mailed to me quickly would be appreciated. I will ofcourse pay for any copying/mailing/etc. costs incurred and I promise to also quadruple (time 4) that amount and give for little gifts for the children. I leave next Thur., Jan 15, 2015. Thank you. Susan zippety_doo_dah1@yahoo.com

  ReplyDelete
 53. Hello I love this site, can someone please help me find the lyrics of this song in creole THE GREAT I'M.

  ReplyDelete
 54. Hello everyone, I am looking for three songs in Haitian Creole. First one is A La Ou Saint. Second is Jericho Miray la Kraze and I'll Fly Away. Thnx in advance

  ReplyDelete
 55. Bondye beni nou ... Bravo felicitations, Mwen tre kontan poum retwouvem sou paj sa poum we kek chan kem konnen an kreyol e m we yo an anglais... sa fem plezi men m gon chan anglais ke map cheche traduction li an kreyol ki se "I BLESS YOUR NAME" selah svp edem jwenn traduction li an kreyol... mesi davans

  ReplyDelete
 56. Replies
  1. Please I want to sing this song at my church( oui cris toujou la pou li edem mwen pou Li tandem mwen e poul ban mwen lavi)

   Delete
  2. 19 Echo des Elus in the Chants desperans

   Le m nan problem yo map chante pou kris
   Le m nan doule yo map chante pou li
   Le m nan tristes yo mwen rele jezu
   Ka li toujou ede m

   Refrain
   Wi kris toujou la, pou li tande mwen
   Pou li ede mwen,e pou l ban mwen lavi
   Wi kris toujou la, pou li tande mwen
   Pou li ede mwen, e pou l ban mwen lavi

   2.
   Nan mitan la nwit mwen pa janm tou sel
   Nenpot kote m ye li toujou la ave m
   Ala yon bon papa ki renmen m tout bon
   Mwen vle soufri pou li

   3.
   Ou menm zanmi mwen vini jwenn jezu
   Li genyen repo pou ke fatige
   Si li kenbe men ou, ou pap janm tonbe
   Ou va genyen lavi

   Delete
 57. Yon temwayaj etonan sou yon koule période ki te fè mari m 'tounen nan m'. Non mwen se SONIA; Mwen san pwoblèm mwen tap marye ak yon nonm bèl ak pran swen, ki gen twa timoun. Yon trè gwo pwoblèm ki te fèt nan fanmi mwen 4 mwa de sa, ant mwen menm ak mari m '. Se konsa, terib ke li te pran ka a nan tribinal pou yon divòs. Li te di ke li pa janm te vle rete avè m 'ankò, e ke li pa t' renmen m 'ankò. Se konsa, li chaje soti nan kay la nan kote mwen pa konnen sou yo e te fè m 'ak pitit mwen te pase nan mitan gwo doulè. Mwen te eseye tout vle di posib yo ka resevwa l 'tounen. Apre anpil t'ap mande charite, men tout pa gen disponib / Siksè. Apre sa, li konfime li ke li te fè desizyon l ', li li pa janm te vle wè m' ankò. Se konsa, sou yon sèl apremidi lè mwen tounen vin soti nan kay la nan pi bon zanmi m 'ki konnen ki jan pou bay konsèy pou m' trè byen. Kòm mwen te vini tounen soti nan kote l ', mwen te wè yon zanmi fin vye granmoun nan m' ki moun ki mande nan mari m '. Se konsa, mwen tou eksplike tout bagay sa yo li jis fason an mwen te fè pi bon zanmi m 'sou sa ki te pase ant mwen menm ak mari m'. Se konsa, li te di m 'ke wout la sèlman mwen ka jwenn mari m' tounen se ale nan yon koule période. Paske li te travay pou l '. Kòm yon kretyen mwen pa janm kwè nan eple Distribisyon, men pandan pwoblèm sa a tout antye ak kite lanmou nan lavi mwen an ale jis tankou sa ak papa a nan timoun bèl mwen mwen te gen okenn chwa lòt pase yo swiv konsèy li. Apre sa, li te ban m 'adrès imel la nan poudre mò an moun li te vizite yo rezoud pwoblèm pwòp maryaj li tou. Nan tan sa a mwen te plen ak anpil chagren ak konfizyon sou ki jan sa a ka vrèman dwe vre nan limit ki ke mwen gen mande zanmi m 'anpil kesyon tankou si sa a se pa wè malè rive oswa ki gen yon efè sou lavi m' ak sa yo ki an mwen timoun bèl apre li te fè. Men, li te reponn ak anpil gravite pa di m 'ki pa gen okenn mal epi pa gen okenn efè segondè sou Distribisyon an période, ki, se jis jwenn tounen mari m' pou timoun yo m 'ak tou pou l' nan renmen m 'tankou pa janm anvan, ki poudre mò an menm te fè zanmi l 'genyen lotri de semèn tounen. Apre eksplikasyon li ke gen anyen ki pral rive nou lòt pase jis jwenn tounen mari m ', mwen mande sou ki jan mwen te kapab kontakte sa a koule eple gwo ke li ap pale de. Li te bay adrès imel l 'fè m' ke mwen te ekri desann sou yon jotter epi lè mwen te resevwa lakay mwen kouriyèl poudre mò an ak imel sa a: drirediaherbalhome@gmail.com apre kèk minit kèk ki menm jou mwen te resevwa yon fòm ke mwen ap ranpli ak tounen vin jwenn li. Apre sa mwen te mande yo jwenn kèk materyèl ke yo pral bezwen nan jete période sa a. Poudre mò an asire m 'ke mwen pral jwenn mari m' tounen apre pwosesis sa a. Mwen pa janm kwè, Se konsa, surprenante apre 4 JOU Mari m 'ki pa te rele m' pou kat mwa ki sot pase yo rele m 'sou telefòn la enfòme m' ke li la ap vini lakay yo nan pran m 'soti. Se konsa, etonan, se konsa sa ki te ki jan li te vini an. Avèk anpil nan renmen ak kè kontan, epi li ekskiz pou erè l ', li pou doulè a li ki te koze m' ak pitit mwen yo. Lè sa a, soti nan jou sa a, relasyon / maryaj nou se kounye a pi fò pase jan li te ye anvan, pa èd nan yon gwo koule période. Se konsa, mwen pral konsèy ou tout soti gen moun ki gen yon pwoblèm ki sanble ak kontakte l 'twò pa imel li yo: DRIREDIAHERBALHOME@GMAIL.COM si ou se nan nenpòt pwoblèm oswa si w ap pase nan kèk difikilte, plenyen l', li pèmèt l 'nan ede w .

  ReplyDelete
 58. Hello,
  Do you know or have the Creole version of " God will make a way where there seems to be no way"?

  please, thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. God will make a way, where there seems to be no way
   He works in ways, we cannot see
   He will make a way for me
   He will make a way

   He will be my guide
   Hold me closely to His side
   With Love and Strength for each new day
   He will make a way
   He will make a way

   Bondye kon fe wout, kote pas jamn gen' ye wout
   Mai L'ap travay sans pa komprann
   Li va fe youn wout pou mwen, li va fe yon wout

   Li va gide mwen, lem nam mitan pwoblem yo
   Avek pasyance, avek kuraj
   Li va fe yon wout pou mwen
   Li va fe yon wout

   Delete
 59. Hello, thanks everyone all these songs. I am looking for a song that has the following words: chak nasyon adore Bondye nan lang pa yo, chinois yo di....nou menm nou di Beni swa Letènèl. May God bless you all.

  ReplyDelete
 60. Ou bezwen Loan? Ou te ou refize yon prè pa yon bank oswa yon enstitisyon finansye pou youn oswa plis rezon? Ou gen plas la dwat pou solisyon prè a avèk ou dwa isit la! Judith Estè Prè fèm bay soti prè nan konpayi yo ak moun ki nan yon pousantaj enterè ki ba ak abòdab nan 2%.
  Tanpri kontakte nou nan imel nou an: judithestherloanfirm@gmail.com
  Mèsi poutèt ou.

  ReplyDelete
 61. I visited Haiti in high school about 9 years ago and when I was there the children taught me a song and I am planning on going back in the next year and would like to relearn it. I only remember bits and pieces. I never saw it in writing the kids just kept signing it to me till I learned it. I was hoping you could help me with it or give me an idea of the song.
  Yo manta consa mop chanto con te, Yo con te de mupu Jesu, cam de alleluia cam de alleluia, alleluia
  I know those aren't the correct words in creole and I probably butchered it but I was hoping you could help me. Thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yon matin konsa map chante yon kantik yon kantik damou Pou Jezu 2x kem Di alleluya kem Di alleluya kem Di alleluya alleluya.

   Delete
 62. Is there a creole name for Pallbearers?

  ReplyDelete
 63. Is there a creole name for Pallbearers?

  ReplyDelete
 64. PA KA TANN ÒF PRÈ aplike kounye a.
  Hello,
   Non mwen se Lady Vanessa Wayne, mwen menm ki soti nan New York USA, mwen marye, mwen gen
  te pou chèche yon konpayi prè otantik pou 5 mwa ki sot pase ak
  tout mwen te resevwa te pakèt moun sou frod ki te fè m 'gen konfyans nan yo epi nan fen a
  nan jounen an, yo te pran lajan m 'san yo pa bay anyen an retou, tout
  espwa mwen te pèdi, mwen te resevwa konfonn ak fristre, mwen jwenn li trè
  difisil ba l manje fanmi mwen, mwen pa janm te vle gen anyen fè
  ak konpayi prè sou entènèt la, Se konsa, mwen te ale nan prete kèk lajan ki sòti nan yon
  zanmi, mwen te di l 'tout sa ki te pase ak li te di li ka ede m', ki
  li konnen yon konpayi prè ki ka ede m 'ak nenpòt kantite lajan nan prè
  nesesè pa m 'ak yon to enterè ki ba anpil nan 2%, ke li jis te resevwa yon
  prè nan men yo, li dirije m 'sou kijan pou aplike pou prè a, mwen te fè
  menm jan li te di m ', mwen aplike ak yo sou Imèl: (williamsloans14@gmail.com), mwen pa janm kwè men mwen te eseye ak mwen
  pi gran sipriz mwen gen prè a nan lespas 24 èdtan, mwen pa t 'kapab kwè,
  mwen kontan ak moun rich ankò e mwen menm remèsye Bondye ki prè sa yo
  konpayi tankou sa a toujou egziste sou sa a frod tout lòt peyi sou tout tanp zidòl yo,
  tanpri mwen konseye tout moun soti gen moun ki se nan bezwen nan prè pou ale pou
  (williamsloans14@gmail.com) yo pa janm pral fail ou, epi
  lavi nou yo va chanje jan m te fè sa.

  ReplyDelete
 65. PRÈ ÒF APLIKE kounye a
  Bon jou, Se mwen menm ki JENNIFER BELLA COOK pa non e mwen ap viv nan USA, mwen pral renmen pale sou bonte Bondye a nan lavi m 'apre anpil mwa nan ap eseye jwenn yon prè sou entènèt la e li te te scammed Se konsa, mwen te vin dezespere nan jwenn yon prè soti nan yon kreditè legi sou entènèt Lè sa a, mwen te wè yon kòmantè nan men yon zanmi rele JAMES epi li te pale osijè de sa a konpayi prè legi kote li te resevwa prè l 'vit epi fasil san yo pa nenpòt estrès se konsa li entwodwi m' nan yon nonm yo rele Mr FRANKLIN kilès ki kontwole yon konpayi yo rele Fon Prè FRANKLIN, Se konsa, mwen te aplike pou yon sòm prè nan ($ 89,000.00USD) ak ki ba to enterè nan 2%, se konsa yo te prè a apwouve epi depoze nan kont labank mwen ki te ki jan mwen te kapab jwenn prè mwen an kenbe mwen kouri biznis kase epi tou yo peye sou bòdwo mwen an Se konsa, mwen menm konsèy tout moun nan nou ki ki enterese nan jwenn yon prè vit ak fasil yo dous kontakte yo via imel: {} franklinloans37@gmail.com yo ka resevwa nenpòt kalite prè ou bezwen jodi a, gras pandan w ap li temwayaj a pi gran nan lavi mwen.

  ReplyDelete
 66. This is an awesome website. I looking for the song that say "lave-m ak dlo vivan". Can't find it in the chants desperances and I'm going crazy trying to find it.

  ReplyDelete
  Replies

  1. Lave m ak dlo vivan
   Nouri m ak pawol vivan
   Pou m sevi Bon Dye ki vivan
   Toutotan mwen rete vivan

   Mesi Bon dye ou ban mwen pawol sa
   Le m dejouraje li ban mwen fos
   Le m grangou le mwen swaf mwen sipote
   Pawol sa gin proteyinn ladan l
   Tanpri pa kite m pase sware sa
   Sa m pa pran rendevou ak bib mwen
   Sa m pa jwenn medikaman mwen bezwen
   Pou m pase sware sa ak Bon dye

   Delete

 67. Lave m ak dlo vivan
  Nouri m ak pawol vivan
  Pou m sevi Bon Dye ki vivan
  Toutotan mwen rete vivan

  Mesi Bon dye ou ban mwen pawol sa
  Le m dejouraje li ban mwen fos
  Le m grangou le mwen swaf mwen sipote
  Pawol sa gin proteyinn ladan l
  Tanpri pa kite m pase sware sa
  Sa m pa pran rendevou ak bib mwen
  Sa m pa jwenn medikaman mwen bezwen
  Pou m pase sware sa ak Bon dye

  ReplyDelete
 68. I love this! I will be going to Haiti in two weeks. I was wondering if anyone could tell me the words to "Fruit of the Spirit" in Creole? Also if anyone knows of an audio version in Creole I could find to use? Thank you!

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Men, Lespri Bondye a bay renmen, kè kontan, kè poze, pasyans, bon kè, seriozite, li fè ou gen bon manyè" But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, (Galasi 5:22; English Galatians 5:22).

   Delete
 69. Ou bezwen yon prè ijan yo kòmanse moute biznis, oswa ou bezwen yon prè pou refinanse, ou bezwen yon prè yo peye sou dèt? Ou bezwen pou yon prè pou achte yon machin oswa yon kay? Si ou reponn wi enkyete pa plis, Nou ofri tout kalite prè nan yon to enterè abòdab san yo pa chèk kredi !!! kontakte nou jodi a atravè E-mail. (co.operateloanservice@gmail.com)
  Nou ap ofri Lajan Prete pou tout rezon. Aplike jodi a epi pou yo jwenn finanse nan 3 jou ouvrab.
  - Kantite lajan minimòm nan prè: € 2,000.00
  - Maksimòm kantite lajan pou prè: € 100,000,000.00
  - To enterè: 3% annum
  Pou plis enfòmasyon kontakte nou via imel (co.operateloanservice@gmail.com)

  ReplyDelete
 70. These lyrics are very helpful.Great work.Kids who know kids songs are equipped to be better readers.Thank you for this collection.

  ReplyDelete
 71. Just returned from Haiti and am looking for the words and English translation for Delivrans Ou! When you hear over 500 children singing this there is nothing more moving.

  ReplyDelete
 72. I want to share my true life story, and how i got help to save my life and my marriage firstly i want to thank a great man called Dr.fara. i was married for the past 8years looking for a baby badly and i have spend alot of money for medical description all to no avail until the 9years after loosing hope already and my husband has already made up his mind to marry another woman and it was like a big slap on my face one faithful day i was on the internet checking on what to do to get pregnant and i saw a testimony share by Marina frank in Brooklyn NY, USA on how she got help to have a baby of her own today and she now live a happy life with his husband and she also pregnant again and i quickly contacted the email and number wrote which is drfaraspelltemple@gmail.com and +2348054265852 now am pregnant after doing what this man ask me to do and the instruction he gave to me, am now 7months pregnant after 8years of marriage am so so happy and if you are out there having this similar problem quickly contact him now for your help,he is a great man that have been casting spells with years of experience, he cast spells for different purposes like...

  (1)If you want your ex back.
  (2) herpes cure.
  (3)You want to be promoted in your office.
  (4)You want women/ men to run after you.
  (5)Hiv cure.
  (6)[Als disease cure.
  (7)You want to tie your husband/wife to be yours forever.
  (8)if you are not seeing your period he can also cure you.

  ReplyDelete
 73. I love this site, it is amazing I was always looking for my creole song to be translated in english. Thank God for this site.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bonjou !!

   Se mwen menm ki Mr William davidson, se yon renon, byen fonde & yon lajan akredite
   Kreditè. Mwen vle sèvi ak mwayen sa a enfòme ou ke mwen rann asistans benefisyè serye jan mwen pral kontan yo ofri ou yon prè a nan 2% to enterè bay moun ki serye. Ou ka kontakte m 'via e-mail:
   williamdavidsonloanfirm@outlook.com

   Sèvis rann yo enkli:

   * Reparasyon nan Kay
   * Inventor Lajan Prete
   * Lajan Prete Machin
   * Konsolidasyon Dèt Loan
   * Liy nan Kredi
   * Dezyèm Prè
   * Biznis prè
   * Lajan Prete Pèsonèl
   * Entènasyonal Lajan Prete.

   Tanpri ekri tounen si ki enterese.
   Lè yo fin fè Repons, ou pral voye yon fòm aplikasyon Prè yo ranpli. (Pa gen sekirite sosyal e pa gen chèk kredi, 100% Garanti!) Mwen gade pou pi devan pèmèt m 'yo dwe nan sèvis ou. Ou ka kontakte m 'via e-mail:
   williamdavidsonloanfirm@outlook.com
   Yours An tout senserite,
   . Mr William davidson (MD)

   Delete
 74. Does anyone know if the hymn "Jesus paid it all" is translated to french or creole in the chat desperance

  ReplyDelete
 75. Hello. Thank you in advance for your response. I used to sing a song years ago when I was a few years old. I only remember bits and pieces of the song....bile te bile te bile te te te, tet a mare tet a mare tet a ma ma ma, mal abou mal abou mal a bou bou bou,....it's supposedly a song that never ends.

  ReplyDelete
 76. Bonjour,
  Eske yon moun ka fèm jwenn tradiksyon fransè pou chante "fill me up" Tasha Cobbs.
  Merci d'avance

  ReplyDelete
  Replies
  1. There is not an official translation that I can find.

   Delete


 77. 1.
  Pi bon zanmi-m sé Jézu,
  Amou-I si gran, si vré;
  Janmin Li abandonnin-m
  Nan tou sa mapé fè.
  Souvan mouin fè-l la pinn nan vi-m;
  Pou mouin li bon Sovè;
  Lè-m répanti, li padonnin-m;
  AIò mouin gin la pè.

  Kè:
  Pi bon zanmi mouin sou la tè, sé Jézu,
  Pi bon zanmi mouin sou la tè, sé Jézu,
  Li lavé péché-m pou-l minnin-m nan sièl;
  Amou Jézu si bèl.

  2.
  Pafoua sièl mouin plin ak nuaj,
  Tout chémin mouin fè noua,
  Fas li kaché ak lonbraj
  Lè mouin pa gin la foua.
  Nan lamou li prié pou mouin,
  Kè mouin vi-n soulajé
  Paské li ouété tout chagrin;
  Tout la pinn mouin alé.

  3.
  Mouin vlé chanté amou li,
  Amou Jézu pou mouin,
  Bonté-I, fidélité li,
  Pou gnou péchè kon mouin.
  Kouman m-kapab rémèsié li
  Pou amou-l anvè mouin?
  Sé pou-m rinmin-l é sèvi li,
  Suiv li pré, janmin louin.

  ReplyDelete
 78. I'm looking for the lyrics for the song 'Mwen pap tounen'. Can anyone help?

  ReplyDelete
 79. Do you mean the song that say "O non non non, mwen p ap tounen, paske anwo m pi asire. Deja avyon mwen dekole. Depase pwen pou m pa tounen'?

  ReplyDelete
 80. Hello I'm hoping to finding the creole version of in the name of Jesus I have the victory... Who can stand before me when I call on Gods great name Jesus Jesus.....

  ReplyDelete
 81. Hello hoping you can help me find the creole version of In the name Jesus we have the victory... Tell me who can stand before...

  ReplyDelete
 82. Great list! I'm learning quite a few Kreyol songs, so I'm excited to have this list. I only wish it was easier to navigate your blog. I know that's somewhat contrary to the format of blogs, but since there is so much information, it would be very helpful to be able to navigate in sections.

  No criticism to you. It's just a matter of using a blogging site.

  ReplyDelete
 83. Hello eske nou kapab fem jwen version konpletman sa en creole svp

  Open the eyes of my heart Lord

  ReplyDelete
 84. Hi! Hope all is well. Looking for Amazing Grace" in Creole but I can't find the right one anywhere. Think you could possibly help please. I think Samuel Robuste sung it once

  ReplyDelete